14 Ocak 2016 Perşembe

HDP’nin Yapısının Kökten Değiştirilmesi için Tüzük Değişikliği Önerisi

Gerekçe

HDP’nin bugünkü bürokratik, hantal yapıdan kurtulup gerçekten canlı bir organizma olabilmesi için özellikle şu yapısal değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
HDP tüzüğü, her şeyden önce, “bileşenler” hukuku yerine birey hukukunu getirmelidir.
Elbette bugünkü bileşenleri oluşturanlar, HDP’de kendi görüşlerini ve ağırlıklarını arttırmak, HDP’nin politikalarını belirlemek isteyebilirler. Ama bunu şimdi olduğu gibi, bileşen olarak hakları ve kotaları üzerinden değil, HDP’deki çalışanlarının birey hukukuna dayalı üyeler olarak çalışmalarının niceliği ve niteliği üzerinden sağlayabilmelidirler
Yani bileşenlerin tanınmasına son verilmelidir.

Ayrıca ister Meclis Grubu gibi organlar olsun; ister Belediyeler ve Mahalli İdareler ve Meclisler olsun; ister parti içinde seçilmiş diğer organlar olsun, hepsi, eşit haklı bireyler olarak önce eşitlenmelidirler. Bütün bu tür yapıların üyeleri, hiçbir örgüt içi imtiyazları olmadan, partinin genel kurul ve genel kurulun belirlediği yönetim organlarının kararlarına tabi olmalıdırlar.
Meclis Grubu gibi organların, hiç birinin özel bir ağırlığı olmamalıdır. Örneğin Meclis Grubu üyelerinin veya milletvekillerinin otomatik Kongre delegeliği gibi uygulama ve kurallar derhal kaldırılmalıdırlar. Bunların işleyiş bakımından herhangi bir parti ocağından farkları olmamalıdır.
Partinin kimi profesyonel çalışmalarında yer alanlar hiçbir şekilde yönetim organlarına seçilememelidirler. Bunlar ancak parti üyesi kimlikleri ve haklarıyla kararları etkileyebilmelidirler.
Partide her düzeyde, yani ülke, il, ilçe düzeyinde her üyenin tüm üyelere eleştiri ve önerilerini doğrudan iletme, hakkı ve imkanı bulunmalıdır.
Parti içinde sistematik görüşleri temsil edenlerin bir araya geldiği eğilim, platform veya fraksiyonlar örgütleme hakkı olmalıdır. Bunların tüm toplantı ve yazışmaları tüm parti kitlesine açık olmalıdır. Bunların çoğunluğu kendi görüşlerine kazanmak için, parti yasallığı içinde her türlü hakları veri olmalıdır. Gerek kararların alınışında gerek organlara seçimlerde, bu eğilim, platform ya da fraksiyonların, yönetime, üyeler içindeki oranları ölçüsünde yansıması sağlanmalıdır.
Aslında politik olarak belirlenmiş konularda pratik işlerin kotarılmasına ilişkin bir işlevi olabilecek olan komisyonlar, şimdiye kadarki işleyişte, politik kararları hazırlamanın; örgüt içi genel tartışmalardan kaçmanın birer aracı olmuşlardır. Böylece hem varlıklarıyla, hem de fiili işleyişleriyle politikayı belirleyici bir ağırlık kazanmışlar; örgütün bütünüyle bürokratik bir aygıta dönüşmesinin; örgüt için canlı bir tartışma ortamının yokluğunun aracı ve nedeni olmuşlardır.
Bu nedenle komisyonlara hiç de hak etmedikleri fiili bir ağırlık ve yetki veren, aslında fiilen bir manüplasyon aracı ve işlevi gören bütün komisyonlar kaldırılmalıdır. Komisyonlar, sadece tüm örgüt tarafından tartışılmış, olgunlaşmış, farklı görüşler billurlaşmış olduğunda, böyle bir süreçten geçmiş politik kararların pratik ve biçimsel düzenlemelerinin; pratik uygulamaların bir aracı olabilir ve örgütün boynuna asılı bir ağırlık olmaktan çıkıp ona kıvraklık kazandırabilir.
Ve nihayet bütün kararlar, çoğunluğa dayanan ve bunun için de farklı alternatifleri asgari düzeye indiren oylama yöntemiyle değil; en az reddedilenin seçilmesini sağlayan ve alternatif öneriler ne kadar çoksa o kadar doğru ve dakik kararlara ulaşma olanağı sağlayan; herkesin her görüş hakkında görüşünü bildirmesine olanak sağlayan oydaşma yöntemiyle alınmalıdır.

Tüzük Önerisi Esasları

(Bu tüzük önerisi sadece esasları belirlemektedir. Örneğin organların kaçar kişiden oluşacağı gibi pratik konular açık bırakılmıştır.)
·         Parti Programını ve tüzüğünü kabul eden, organlarından birinde yer alan ve düzenli aidat ödeyen, 18 yaşını bitirmiş, en az iki üye tarafından önerilmiş, herkes partiye üye olabilir.
·         Partinin en küçük pratik çalışma birimi Ocak’tır. Herhangi bir iş yerinde, bölgede, belli bir kuruluşta veya örgütte vs. en az üç kişi bir araya gelip o alandaki çalışmaları yürütmek üzere ocak oluşturabilir. Bir kişi birden farklı Ocaklarda çalışabilir. Ocaklar, pratik faaliyete yönelik birimlerdir. Örgüt işleyişi bakımından temsili ve hukuki nitelikleri yoktur. Ocaklar, kendi spesifik alanlarıyla ilgili olarak her düzeyde toplantılar yapabilirler.
·         Parti hukuki olarak belde, ilçe, il ve ülke düzeylerinde örgütlerden oluşur. Alttaki birimlerin üyeleri aynı zamanda üsttekinin üyeleridir. Her düzeydeki kongreler o düzeyin et yetkili organlarıdır. Kongrelerin doğrudan temsile en yakın ve yüksek oranlarla toplanılmasına çalışılır. Her düzeyde, en az üçer üyeden, yönetim, maliye, haysiyet (adalet) kurulları oluşturulur. Yönetim Kurulları eğer gerekli görürse kendi içinden Yürütme Kurulları seçebilir.
·         Yönetim ve Yürütme Kurulları: tüm çalışmaları yönetir ve yürütür.
·         Maliye: gelir ve giderleri (muhasebe) tutar; kasa işlevi görür. Kasa ve muhasebenin ayrılığı esastır.
·         Haysiyet Divanı: üyelerin örgüt tüzüğünden doğan haklarını korur; anlaşmazlıklarda karar verir. Kararları genel haysiyet divanınca onaylandığında geçerlilik kazanabilir. Genel Divan, Genel Kongre’de seçilir. Aynı zamanda alt divanların kararlarına da itiraz merciidir. Genel Divanların kararları için Genel Kurula itiraz edilebilir.
Parti Grupları (TBMM Grubu, İl Genel Meclisi Grubu, Belediye Meclisi Grubu vs.) ocakların ilkelerine göre; bir ocak gibi çalışırlar.
·         Parti üyelerinin beşte birinin imzalarıyla olağanüstü Kongreler toplanır.
·         İl, ilçe ve belde kongreleri yılda bir üstteki kongrenin alttakinden sonra olması şeklinde yapılır.
·         Üye sayısı binden az olan birimlerin kongreleri tüm üyelerin katılımıyla yapılır.
·         Genel Kongre, bin delege sınırına kadar, azami temsil sağlayacak oranlarda seçilmiş delegelerle yapılır. Önceki dönemin genel yönetim, yürütme, maliye ve haysiyet divanları dışında hiçbir organ genel kurulun otomatik üyesi olmaz. Bütün gruplar ve mahalli organlardan üyeler ancak söz hakkıyla katılabilirler. Oy hakkı sadece genel kurulun seçilmiş delegelerinde olur.
·         Kongreleri, en yaşlı üye, en genç iki üyenin divan oluşturmasıyla açar. Divan seçimini yapar.
·         Seçilmiş Kongre divanı görevi aldıktan sonra gündem önerilerini alır; öneriler hakkındaki lehte ve aleyhte konuşmaları sağlar ve gündem maddelerini oylamaya sunar. Maddelerin sırası alınan oyların çokluğu ile belirlenir. Kabul edilen gündeme göre kongre yapılır. Kongre en üst organdır. Nasıl çalışacağına kendisi karar verir. Tüzük ve program değişiklikleri için delege tam sayısının en az üçte iki çoğunluğunun oylamaya katılımı aranır.
·         Başkanlık yoktur. Tüm düzeylerde, parti organlarının eş sözcüleri olur. Yönetim organları bunları kendi içinden seçer. Eş sözcüler sırayla sözcülük görevini yerine getirirler.
·         Partinin üyelerinin il, ilçe düzeylerindeki tüm üyelere doğrudan ulaşma, görüş ve eleştirilerini iletme hakkı vardır. Parti yönetimi bu imkanı sağlamakla görevlidir. Bunun için mail grupları veya daha gelişmiş programlar kurulur; kurulamıyorsa, fiziki olarak bu imkan yaratılır.
Biz aşağıda imzası bulunan, HDP Delegeleri, Üyeleri ve Destekçileri, HDP için yukarıda yer alan Tüzük ve Program önerilerinin Konferans ve Kongrede tartışılıp kabul edilmesini öneriyoruz.
(Yukarıdaki metinler, ruhuna ve esaslarına dokunulmamak koşuluyla üslup ve ifade değişikliklerine kapalı değildir.)
Bu metni imzalayanlar, imzaladıklarını bildiren bir maili. Eğer şerh düşüyorlarsa şerhleriyle birlikte hdp.demokrasi.platformu@gmail.com adresine yollamalıdırlar. )
HDP Demokrasi Platformu
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme